اعضای تیم

[it_member align=”text-center” image=”3655″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیر عامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#222222″ position_color=”#ef2674″ border_radius=”10″ soc_border_radius=”5″ soc_hover_color=”#ffffff” soc_bg_hover_color=”#8224e3″ img_bg_color=”#ebfaff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member align=”text-center” image=”3656″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”تکنولوژیست بازاریابی” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” alt_image=”2658″ name_color=”#222222″ position_color=”#ef2674″ border_radius=”10″ img_bg_color=”#ebfaff” soc_border_radius=”5″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member align=”text-center” image=”3657″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”طراح رابط گرافیکی” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” alt_image=”2660″ name_color=”#222222″ position_color=”#ef2674″ border_radius=”10″ img_bg_color=”#ebfaff” soc_border_radius=”5″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member member_style=”2″ align=”text-center” image=”3662″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member member_style=”2″ align=”text-center” image=”3665″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” position_color=”#ef2674″ name_color=”#333333″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member member_style=”2″ align=”text-center” image=”3663″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” name_color=”#333333″ position_color=”#ef2674″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”#ef2674″ img_border_radius=”200″ img_bg_color=”#ebfaff”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member member_style=”3″ align=”text-center” img_shape=”” image=”3667″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” bg_color=”#ef2674″ name_color=”#ffffff” soc_color=”#ffffff” position_color=”#ffffff” img_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)” img_border_radius=”200″ soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member member_style=”3″ align=”text-center” bg_image_repeat=”repeat-x” img_shape=”” image=”3668″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” bg_color=”#3f0a9e” name_color=”#ffffff” position_color=”#ffffff” img_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)” img_border_radius=”200″ soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member member_style=”3″ align=”text-center” img_shape=”” image=”3669″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”url:%23|||” member_sk=”url:%23|||” bg_color=”#ef2674″ name_color=”#ffffff” position_color=”#ffffff” soc_color=”#ffffff” img_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)” img_border_radius=”200″ soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.2)”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_member]
[it_member member_style=”4″ align=”text-center” img_shape=”” image=”3663″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”|||” member_sk=”|||” img_bg_color=”#ebfaff” img_border_radius=”200″ hover_over_color=”rgba(235,250,255,0.84)” soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.5)”][/it_member]
[it_member member_style=”4″ align=”text-center” img_shape=”” image=”3664″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”|||” member_sk=”|||” img_bg_color=”#ebfaff” img_border_radius=”200″ hover_over_color=”rgba(235,250,255,0.84)” soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.5)”][/it_member]
[it_member member_style=”4″ align=”text-center” img_shape=”” image=”3662″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”|||” member_sk=”|||” img_bg_color=”#ebfaff” img_border_radius=”200″ hover_over_color=”rgba(235,250,255,0.84)” soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.5)”][/it_member]
[it_member member_style=”4″ align=”text-center” img_shape=”” image=”3661″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”|||” member_sk=”|||” img_bg_color=”#ebfaff” img_border_radius=”200″ hover_over_color=”rgba(235,250,255,0.84)” soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.5)”][/it_member]
[it_member member_style=”4″ align=”text-center” img_shape=”” image=”3666″ member_name=”آرش خادملو” member_position=”مدیرعامل” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”|||” member_sk=”|||” img_bg_color=”#ebfaff” img_border_radius=”200″ hover_over_color=”rgba(235,250,255,0.84)” soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.5)”][/it_member]
[it_member member_style=”4″ align=”text-center” img_shape=”” image=”3665″ member_name=”John Doe” member_position=”Company CEO” member_fb=”url:%23|||” member_tw=”url:%23|||” member_ln=”url:%23|||” member_go=”|||” member_sk=”|||” img_bg_color=”#ebfaff” img_border_radius=”200″ hover_over_color=”rgba(235,250,255,0.84)” soc_color=”#ffffff” soc_bg_color=”rgba(0,0,0,0.5)”][/it_member]