مراحل

[it_steps][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”1″ border_style=”dashed” align=”text-center” icon_fontawesome=”fa fa-link” step_number=”01″ step_title=”طوفان مغزی” number_color=”#eeeeee” icon_param=”stline-newspaper-read-man” icon_size=”32″ icon_width=”100″ icon_height=”100″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان.[/it_step][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”1″ border_style=”dashed” align=”text-center” icon_fontawesome=”fa fa-diamond” step_number=”02″ step_title=”تجزیه و تحلیل” number_color=”#ffffff” number_bg_color=”#ef2674″ bg_color=”#ffffff” icon_param=”stline-analytics-graph-bar” icon_size=”32″ icon_width=”100″ icon_height=”100″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان.[/it_step][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”1″ border_style=”dashed” align=”text-center” icon_fontawesome=”fa fa-magnet” step_number=”03″ step_title=”پیاده سازی” number_color=”#eeeeee” icon_param=”stline-network-settings” icon_size=”32″ icon_width=”100″ icon_height=”100″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان.[/it_step][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”1″ border_style=”dashed” align=”text-center” icon_fontawesome=”fa fa-wifi” step_number=”04″ step_title=”آزمایش کردن” number_color=”#ffffff” number_bg_color=”#ef2674″ bg_color=”#ffffff” icon_param=”stline-bulb” icon_size=”32″ icon_width=”100″ icon_height=”100″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان.[/it_step][/it_steps]
[it_steps alt_items=”1″][it_step shape=”circle” border_width=”2″ border_style=”solid” line_color=”#cccccc” icon_fontawesome=”fa fa-link” step_number=”01″ step_title=”تجزیه و تحلیل و جمع آوری” number_color=”#dddddd” number_bg_color=”#ffffff” icon_param=”stline-checklist-pen” title_color=”#ef2674″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_step][it_step shape=”circle” color=”#dd9933″ border_color=”#dd9933″ border_width=”2″ border_style=”solid” line_color=”#cccccc” icon_fontawesome=”fa fa-diamond” step_number=”02″ step_title=”برآورد زمان کار” number_color=”#ffffff” number_bg_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-smart-watch-square-graph” title_color=”#dd9933″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_step][it_step shape=”circle” color=”#1e73be” border_color=”#1e73be” border_width=”2″ border_style=”solid” line_color=”#cccccc” icon_fontawesome=”fa fa-magnet” step_number=”03″ step_title=”پیاده سازی و کدگذاری” number_color=”#dddddd” number_bg_color=”#ffffff” icon_param=”stline-office-work-wireless” title_color=”#1e73be”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_step][it_step shape=”circle” color=”#68b538″ border_color=”#68b538″ border_width=”2″ border_style=”solid” line_color=”#cccccc” icon_fontawesome=”fa fa-wifi” step_number=”04″ step_title=”تست و انتشار” number_color=”#ffffff” number_bg_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-hammer-wench” title_color=”#68b538″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.[/it_step][/it_steps]
[it_steps steps_style=”vert_steps”][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”2″ border_style=”solid” align=”text-center” size=”md” step_number=”1″ step_title=”طوفان مغزی” title_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-cursor-choose”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده .[/it_step][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”2″ border_style=”solid” align=”text-center” size=”md” step_number=”2″ step_title=”تجزیه و تحلیل” title_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-binocular”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده .[/it_step][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”2″ border_style=”solid” align=”text-center” size=”md” step_number=”3″ step_title=”پیاده سازی” title_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-hammer-wench”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده .[/it_step][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”2″ border_style=”solid” align=”text-center” size=”md” step_number=”4″ step_title=”آزمایش کردن” title_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-settings-slider”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده .[/it_step][it_step shape=”circle” border_color=”#dddddd” border_width=”2″ border_style=”solid” align=”text-center” size=”md” step_number=”5″ step_title=”استقرار” title_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-network-pin”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده .[/it_step][/it_steps]
[it_steps steps_style=”vert_steps” alt_items=”1″][it_step shape=”circle” color=”” border_style=”solid” align=”text-center” hover_show=”1″ icon_fontawesome=”fa fa-link” size=”md” step_title=”طوفان مغزی” icon_param=”stline-bulb-1″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.[/it_step][it_step shape=”circle” color=”” border_style=”solid” align=”text-center” hover_show=”1″ icon_fontawesome=”fa fa-diamond” size=”md” step_title=”تجزیه و تحلیل” icon_param=”stline-analytics-bars”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم.[/it_step][it_step shape=”circle” color=”” border_style=”solid” align=”text-center” hover_show=”1″ icon_fontawesome=”fa fa-magnet” size=”md” step_title=”پیاده سازی” icon_param=”stline-layers”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت.[/it_step][it_step shape=”circle” color=”” border_style=”solid” align=”text-center” hover_show=”1″ icon_fontawesome=”fa fa-wifi” size=”md” step_title=”آزمایش کردن” icon_param=”stline-gift-box”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ.[/it_step][/it_steps]