تقسیم کننده ها

[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”skimg” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”trimg” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”double” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dotted-sm” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dotted-lg” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dashed-sm” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dashed-lg” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن”]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”skimg” icon_typ=”text” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”trimg” icon_typ=”text” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”double” icon_typ=”text” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dotted-sm” icon_typ=”text” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dotted-lg” icon_typ=”text” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dashed-sm” icon_typ=”text” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dashed-lg” icon_typ=”text” div_text=”تفکیک کننده متن”]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”right” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”skimg” icon_typ=”text” icon_align=”right” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”trimg” icon_typ=”text” icon_align=”right” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”double” icon_typ=”text” icon_align=”right” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dotted-sm” icon_typ=”text” icon_align=”right” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dotted-lg” icon_typ=”text” icon_align=”right” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dashed-sm” icon_typ=”text” icon_align=”right” div_text=”تفکیک کننده متن”][it_divider divider_class=”dashed-lg” icon_typ=”text” icon_align=”right” div_text=”تفکیک کننده متن”]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تفکیک کننده متن” div_i_color=”#ef2674″][it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”متن رنگ شده بزرگ” div_i_color=”#1e73be” div_font_size=”15″][it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”پس زمینه رنگ شده” div_i_color=”#ffffff” div_bg_color=”#ef2674″][it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”حاشیه رنگی” div_border_color=”#cccccc”][it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”تقسیم کننده رنگ شده” divider_color=”#ef2674″][it_divider divider_class=”wide” icon_align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-heart” icon_param=”stline-remove-bold”][it_divider divider_class=”wide” icon_align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-heart” div_i_color=”#ffffff” div_bg_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-loading-3″][it_divider divider_class=”wide” icon_align=”center” div_i_color=”#ef2674″ div_border_color=”#cccccc” icon_param=”stline-scissors-2″][it_divider divider_class=”wide” icon_shape=”rounded” icon_align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-signal” div_i_color=”#ffffff” div_bg_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-bin-paper-2″][it_divider divider_class=”wide” icon_shape=”circle” icon_align=”center” icon_fontawesome=”fa fa-power-off” div_i_color=”#ffffff” div_bg_color=”#ef2674″ icon_param=”stline-key-lock”]