متن متحرک

[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”TYPE”][it_anim_text text_align=”center” txt_before=”قالب ما همراه با” text_txts=”%5B%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ff0000%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22text_color%22%3A%22%230000ff%22%7D%5D” txt_after=”گزینه های قالب!” weight=”” el_class=”m-t-2″]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”LOADING BAR”][it_anim_text in_anims=”loading-bar” text_align=”center” txt_before=”قالب ما همراه با” text_txts=”%5B%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ff0000%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22text_color%22%3A%22%230000ff%22%7D%5D” txt_after=”گزینه های قالب!” weight=”” el_class=”m-t-2″]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”SLIDE”][it_anim_text in_anims=”slide” text_align=”center” txt_before=”قالب ما همراه با” text_txts=”%5B%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ff0000%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22text_color%22%3A%22%230000ff%22%7D%5D” txt_after=”گزینه های قالب!” weight=”” el_class=”m-t-2″]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”CLIP”][it_anim_text in_anims=”clip is-full-width” text_align=”center” txt_before=”قالب ما همراه با” text_txts=”%5B%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ff0000%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22text_color%22%3A%22%230000ff%22%7D%5D” txt_after=”گزینه های قالب!” weight=”” el_class=”m-t-2″]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”ZOOM”][it_anim_text in_anims=”zoom” text_align=”center” txt_before=”قالب ما همراه با” text_txts=”%5B%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ff0000%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22text_color%22%3A%22%230000ff%22%7D%5D” txt_after=”گزینه های قالب!” weight=”” el_class=”m-t-2″]
[it_divider divider_class=”wide” icon_typ=”text” icon_align=”center” div_text=”PUSH”][it_anim_text in_anims=”push” text_align=”center” txt_before=”قالب ما همراه با” text_txts=”%5B%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ff0000%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22text_color%22%3A%22%230000ff%22%7D%5D” txt_after=”گزینه های قالب!” weight=”” el_class=”m-t-2″]